Algemene Voorwaarden Sabé Verpakkingen

Einsteinstraat 33, 3902 HN Veenendaal

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Sabé Verpakkingen te Veenendaal.
b. Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden mits daarvoor toestemming is gegeven, waartoe alleen de directie van Sabé Verpakkingen bevoegd is. Een zodanig beding heeft slechts gelding  ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is  gemaakt.
c. Met de term “afnemer” wordt hierna bedoeld de wederpartij van Sabé Verpakkingen bij aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarbij Sabé verpakkingen ervan uit gaat dat wederpartij een zakelijke afnemer is en geen consument.
d. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle offertes van Sabé Verpakkingen  en verbintenissen tussen Sabé Verpakkingen en de wederpartij  uitsluitend de hierna volgende voorwaarden.
e. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
f. Indien één of meer bepalingen in rechte vernietigbaar zou blijken te zijn, zal dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet    aantasten.

Artikel 2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN
a. Alle aanbiedingen van Sabé verpakkingen met de daarin genoemde prijzen zijn geldig gedurende dertig dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven en worden steeds vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door Sabé Verpakkingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
b. Sabé Verpakkingen is, ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan, eerst gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel tot daadwerkelijke uitvoering daarvan is overgegaan.

Artikel 3. PRIJZEN
a. Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering af bedrijf van Sabé Verpakkingen en zijn inclusief verpakkingskosten en exclusief omzetbelasting.
b. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, grondstoffen en materiaalprijzen, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor levering van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging van de kostprijs van Sabé Verpakkingen leidt, heeft Sabé Verpakkingen het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan de afnemer te factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.
c. indien van toepassing zal er een verpakkingenbelasting worden geheven volgens de vastgestelde regels van de Belastingdienst.

Artikel 4. LEVERING EN RISICO
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de door Sabé Verpakkingen opgegeven levertijden nimmer zijn te beschouwen  als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen zal Sabé Verpakkingen eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling. Indien Sabé Verpakkingen voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft, die door of vanwege de afnemer moeten worden verstrekt, gaan de leveringstermijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens dan wel hulpmiddelen in het bezit zijn van Sabé Verpakkingen.
b. Vanaf het moment van de levering zijn goederen voor risico van de afnemer en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de goederen voor hem en/of derden mochten ontstaan. Onder het moment van levering dient in de zin van deze bepaling tevens te worden verstaan de dag van levering in artikel 5 sub b.

Artikel 5. AFNAMEPLICHT
a. Afnemer is verplicht de voor het verrichten van de prestatie van Sabé Verpakkingen noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de goederen.
b. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan een afnemer ter levering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt dan als de dag van levering.
c. Bij weigering van afname is afnemer aan Sabé verpakkingen een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor Sabé Verpakkingen uit de afname weigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Sabé Verpakkingen terzake de tekortkoming van de afnemer.
d. Bestellingen kunnen alleen worden geannuleerd met instemming van Sabé Verpakkingen, waartegenover Sabé Verpakkingen voorwaarden kan stellen.

Artikel 6. TOLERANTIES
Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de volgende afwijkingen, zowel naar boven als beneden toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde quantum als maatstaf dienen.
a. Ten aanzien van de kleur geldt dat geringe afwijkingen bij kleurendruk geen reden tot afkeuring zijn.
b. Ten aanzien van de hoeveelheid geldt dat Sabé Verpakkingen vof geacht wordt behoorlijk gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in de hoeveelheid niet meer bedragen dan:
    - 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 250 kg.
    - 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 t/m 5000 kilo.
    -   5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 5000 kilo.
    per order wordt bedoeld één order in één formaat en één kwaliteit. Facturering vindt plaats  op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.
c. Ten aanzien van de diktes geldt dat toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting 10% naar boven of beneden kan zijn.
d. Ten aanzien van de afmetingen geldt dat de toelaatbare afwijking 5% zowel in de lengte als de breedte kan zijn.

Artikel 7. RECLAME EN RETOUR
a. De controle op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst  van het geleverde schriftelijk gereclameerd, dan geldt het geleverde voor wat betreft hoeveelheid en uiterlijke staat als juist.
b. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering der goederen door de afnemer bij Sabé Verpakkingen vof zijn ingediend.
c. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt en/of doorverkocht, dan gelden zij als goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van Sabé  Verpakkingen daarvoor vervallen.
d. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na datum verzending der fakturen schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 8. DRUKWERK
a. Bij nieuwe of gewijzigde bedrukkingen zal door Sabé Verpakkingen een drukproef ter goedkeuring worden aangeboden, behalve wanneer door of vanwege de afnemer zelf kant en klare drukbescheiden worden aangeleverd. Wanneer hierop niet binnen één week na dagtekening wordt gereageerd, geldt de verzonden drukproef als akkoord bevonden. Sabé Verpakkingen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of gebreken door of vanwege  de afnemer zelf aangeleverde drukmaterialen cq. Werktekeningen of  films. Alle aangeboden prijzen zijn altijd exclusief drukvoorbereidingskosten.
b. kartonnage, plastic zakken, buisfolie, folie, etiketten en verpakkingstapes worden gedrukt conform het flexoprocede. Geringe pasverschillen kunnen derhalve niet tot enige aansprakelijkheid van Sabé Verpakkingen leiden. Onze afnemers dienen ons te vrijwaren voor alle gevolgen van eventuele inbreuken op rechten van derden door ontwerpen, tekeningen, dessins enz. aangeleverd door onze afnemers. Het in dit artikel vermelde geldt eveneens voor het bedrukken van golfkarton, kantonnen dozen alsmede alle overige te bedrukken materialen.
c. De drukproef dient enkel en alleen ter beoordeling van het zetsel en de stand van het zetsel. De drukproef is niet bepalend voor de uiteindelijke kleur(en) en drukkwaliteit. Na goedkeuring van de drukproef door afnemer is Sabé Verpakkingen nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten in tekst, logo of drukkleur(en).

Artikel 9. WERKTUIGEN
a. Wanneer voor het vervaardigen van verpakkingsmaterialen stanswerktuigkosten of drukwerkkosten gemaakt moeten worden zullen deze apart in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn nimmer in de prijzen begrepen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Artikel 10. BETALING
a. Bij levering van goederen in gedeelten kan ieder afzonderlijk gedeelte door Sabé Verpakkingen worden gefactureerd.
b. Betaling dient te geschieden bij aflevering van goederen of uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van  Sabé Verpakkingen, dan wel door bijschrijving op een daartoe aangewezen bank- of girorekening van Sabé Verpakkingen.
c. Bij betaling binnen 8 dagen mag 2% van het netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Bij betaling na 8 dagen is dit niet toegestaan. Een beroep op schuldverrekening is door afnemer niet toegestaan.
d. Indien afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft Sabé Verpakkingen het recht vanaf vervaldatum een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt, onverminderd haar verdere toekomende rechten ter zake.
e. Alle buitenrechtelijke incassokosten die door Sabé Verpakkingen worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van afnemer te bewerkstellingen komen ten laste van de afnemer.
f. Indien Sabé Verpakkingen met twee of meer afnemers, natuurlijke rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is ieder deze hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voorvloeien.
g. Sabé Verpakkingen is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de afnemer betaling vooruit te verlangen, dan wel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van afnemers betalingsverplichtingen.
h. Betalingen van afnemer strekken allereerst tot voldoening van verschuldigde kosten en renten en daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur, ook al wordt bij de betaling een andere instructie vermeld.

Artikel 11. FAILLISSEMENT etc.
a. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke hem uit de met Sabé Verpakkingen gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surcéance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, dan wel indien afnemer zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten worden opgeschort door de bank, of te zijnen laste beslag wordt gelegd, wordt afnemer geachte van rechtswege in verzuim te zijn en is Sabé Verpakkingen naar keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd verder aan Sabé Verpakkingen toekomende rechten, zonder dat ingebreke stelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden cq. ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Sabé Verpakkingen op afnemer direct opeisbaar en is
Sabé Verpakkingen vof gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Alle door Sabé Verpakkingen geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van betaling van al haar vorderingen, met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van goederen en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden. Tot het tijdstip van volledige betaling cq. vereffening is afnemer niet bevoegd de goederen en het derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is afnemer wel gerechtigd de goederen conform hun normale bestemming te gebruiken. Zolang geen volledige betaling heeft plaats gevonden en afnemer in verzuim is cq. Sabé Verpakkingen goede gronden heeft te vrezen dat afnemer in verzuim zal geraken bij betaling, kan zij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen, onverwijld terugvorderen. De afnemer verleent haar de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door Sabé Verpakkingen zonder rechtelijke tussenkomst worden ontbonden, niet tegenstaande haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
b. Ingeval van bewerking , verwerking of vermenging van het geleverde door of namens afnemer, verkrijgt Sabé Verpakkingen het mede eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken en/of in de met het geleverde samengestelde zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijke geleverde zaken. Voor zover voor deze mede-eigendom nog een levering vereist is, geschiedt die levering bij het sluiten van de overeenkomst bij het sluiten van de overeenkomst voor alsdan.
c. Het risico voor de goederen waarop in lid a van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij afnemer. Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en teniet gaan. Het is afnemer niet toegestaan de eventuele aanspraken op de verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des  woords aan derden toe te dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in plaats van de betrokken goederen.
d. Afnemer is gehouden om een ieder die op door Sabé Verpakkingen geleverde goederen, vallend onder eigendomsvoorbehoud van Sabé Verpakkingen, beslag legt, dan wel in geval van bewind of faillissement van afnemer zelf aan zijn curator of bewindvoerder, terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Sabé Verpakkingen, dat Sabé Verpakkingen eigenaar is van de  geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van gebeurte van direct opeisbare boete ter grootte van  € 5.000,00 of indien hoger, van
het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen. De boete geldt naast een  eventuele plicht tot schadevergoeding.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
a. Sabé Verpakkingen aanvaardt aansprakelijkheid voor door afnemer geleden schade die het gevolg is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt, tot een bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
b. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW.
c. In afwijking van lid a en lid b van dit hoofdstuk aanvaardt Sabé Verpakkingen geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van afnemer.  
d. Ieder recht op schadevergoeding van afnemer jegens Sabé Verpakkingen vervalt ingeval van onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen of indien de afnemer aan die goederen werkzaamheden door derden heeft laten verrichten.
e. Ingeval van onrechtmatige daad van de leverancier of van haar ondergeschikten is Sabé Verpakkingen slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de  aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.
f. Sabé Verpakkingen is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke ons door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
g. Sabé Verpakkingen is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Sabé Verpakkingen.

Artikel 14. VRIJWARING
a. Sabé Verpakkingen zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens afnemer zou zijn. Afnemer vrijwaart Sabé Verpakkingen vof tegen verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van Sabé Verpakkingen bedingen.

Artikel. 15 OVERMACHT
a. Tijdens overmacht worden leverings- en betalingsverplichtingen van Sabé Verpakkingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sabé Verpakkingen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot  schadevergoeding bestaat.
b. Indien Sabé Verpakkingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heef voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds afgeleverde cq. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: bij Sabé Verpakkingen vof of derden die Sabé Verpakkingen gebruikt of bij toeleveranciers: brand, werkstaking of uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, ernstige bedrijfsstoringen, watersnood, oorlog, rellen of oproer, mobilisatie, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven, maatregel van overheidswege waardoor uitvoering van opdrachten wordt belemmerd of verboden, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie, allen ongeacht of de  mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen reeds voorzienbaar  was op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT
a. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30081521.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Sabé Verpakkingen beeldmateriaal en/of  tekstmateriaal van deze website te gebruiken.

De nieuwste verpakkingsmaterialen!
Blijf op de hoogte van ons bedrijf en artikelen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief!
Feedback Company
Klanten beoordelen ons met een
0/10
0 reviews